List of reports associated

Test name: /tests/symfony/symfony_httpkernel1.phpt
Version: 5.4.9